Công Thức Tính Lưu Lượng Gió Và Công Suất Quạt Ly Tâm Cho Bếp

Để tính công suất cho quạt ly tâm thấp áp hút khói, ta cần biết các thông số sau đây:

  • Lưu lượng gió cần hút khói (Q): tính bằng đơn vị m3/h hoặc m3/s
  • Áp suất cần vượt (ΔP): tính bằng đơn vị Pa hoặc mmH2O
  • Hiệu suất của quạt (η): tính bằng %

Công Thức Tính Lưu Lượng Gió Cần Hút Khói (Q)

Thông số lưu lượng gió cần hút khói (Q) phụ thuộc vào kích thước và đặc tính của không gian bếp, do đó để tính toán công suất cần thiết cho quạt ly tâm thấp áp hút khói, chúng ta cần có thông số cụ thể về lưu lượng gió.

Với thông số tổng diện tích mặt bếp là 1,5m x 0,8m = 1,2m2, ta có thể tính được lưu lượng gió cần hút khói theo công thức:

Q = v x A

Trong đó:

  • v là vận tốc gió cần hút khói, giả sử v = 0.5m/s (tùy theo yêu cầu của môi trường)
  • A là diện tích mặt bếp, A = 1.2m2

Vậy, lưu lượng gió cần hút khói là: Q = 0.5 x 1.2 = 0.6 m3/s

Công Thức Tính Áp Suất Cần Vượt (ΔP)

Tiếp theo, ta cần tính áp suất cần vượt (ΔP) để đảm bảo quạt ly tâm thấp áp có thể hút khói hiệu quả. Giả sử đường ống phôi là phi 300 dài 15m, để tính được áp suất cần vượt, ta cần biết tổng chiều dài đường ống và thông số mất áp của đường ống (kí hiệu là k). Thông số mất áp phụ thuộc vào đường kính, chiều dài và các yếu tố khác như khâu nối ống, cong ống, van giảm áp, lưới lọc bụi,…

Để đơn giản, ta giả định mất áp của đường ống là 30 Pa/m. Vậy, mức áp của đường ống phôi là: k = 30 x 15 = 450 Pa

Áp suất cần vượt (ΔP) được tính theo công thức sau:

ΔP = k + Pa

Trong đó:

  • k là mất áp của đường ống (450 Pa)
  • Pa là áp suất khí trong bếp, giả sử Pa = 100 Pa (tùy theo yêu cầu của môi để tính toán công suất của quạt ly tâm thấp áp hút khói, ta cần biết hiệu suất của quạt (η). Hiệu suất của quạt ly tâm thấp áp thường dao động từ 70% đến 80%.

Công Suất Cần Thiết Cho Quạt Ly Tâm Hút Khói (P)

Tiếp nối với ví dụ trên, tùy thuộc vào môi trường sử dụng. Giả sử hiệu suất của quạt là η = 75%. Ta có thể tính được công suất cần thiết cho quạt ly tâm thấp áp theo công thức sau:

P = (Q x ΔP) / η

Trong đó:

  • Q là lưu lượng gió cần hút khói (0.6 m3/s)
  • ΔP là áp suất cần vượt (kPa + Pa = 0.45 + 0.1 = 0.55 kPa)
  • η là hiệu suất của quạt (0.75)

Thay các giá trị vào công thức ta được: P = (0.6 x 0.55) / 0.75 = 0.44 kW

Vậy, công suất cần thiết cho quạt ly tâm thấp áp hút khói là 0.44 kW.

Lưu ý rằng, đây chỉ là một ví dụ minh họa để tính toán công suất cho quạt ly tâm thấp áp hút khói. Trong thực tế, các thông số có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng, do đó bạn nên tham khảo các chuyên gia hoặc nhà cung cấp để được tư vấn và tính toán chính xác.

Các tin liên quan

Trả lời